Mijn Kwadraad

Hoe werkt Mijn Kwadraad?

Op Mijn Kwadraad kun je direct aan de slag met je vraag. Je vindt er onder meer (online) cursussen, een bibliotheek met nuttige documenten en links, of je kunt er je vragen stellen aan een van onze maatschappelijk werkers. Mijn Kwadraad is een persoonlijke en beveiligde pagina die je zelf kunt activeren.

Wat vind je op Mijn Kwadraad?

 • Online cursussen, zoals Administratie en budgetteren of de opvoedcursus Ik (k)en mijn kind.
 • Bibliotheek met nuttige documenten en links
 • Vragenformulier waarmee je jouw persoonlijke vraag direct kunt stellen aan een maatschappelijk werker
 • E-mail- of chatbegeleiding door een maatschappelijk werker

Ook als je je telefonisch of tijdens een spreekuur in de wijk hebt aangemeld, kun je Mijn Kwadraad gebruiken. Bijvoorbeeld voor zelfhulp, of om contact te onderhouden met je maatschappelijk werker.

Inhoud en beheer

Het inhoudelijk dossier kan omvatten:

 • Jouw plan
 • Gespreksverslagen en chatgesprekken
 • Berichten die met andere organisaties uitgewisseld worden
 • Geüploadete documenten
 • Huiswerkopgaven
 • Resultaatmetingen zoals de ZRM
 • De personen uit jouw hulpteam

Kwadraad beheert de inhoud van jouw dossier.

Privacy en Mijn Kwadraad

De privacy van gegevens van klanten, cliënten en medewerkers in Mijn Kwadraad is essentieel. We besteden hier dan ook veel aandacht en zorg aan en borgen deze privacy met behulp van de volgende maatregelen.

Verzamelen en opslag van gegevens

Er worden gegevens van cliënten opgeslagen in een online dossier dat 'Mijn Kwadraad' heet. Dit gebeurt alleen wanneer dit nodig is. Zo is het mogelijk om anoniem te participeren in een online spreekuur, tot het opbouwen van een persoonlijk dossier over een bepaalde hulpvraag. De opgeslagen gegevens volgen altijd het doel van de vastlegging en zijn dus geen doel op zichzelf. Voor (financiële) verantwoording worden bepaalde geanonimiseerde gegevens gebruikt en gedeeld met bijvoorbeeld gemeenten, maar ook hier geldt expliciet: alleen die (generieke, niet persoonlijke) gegevens die noodzakelijk zijn voor de feitelijke verslaglegging en verantwoording. Aangezien de gegevens onder de bewaarplicht vallen worden dossiers tenminste 15 jaar bewaard en kunnen cliënten en klanten altijd een kopie ontvangen van de gegevens die Kwadraad heeft vastgelegd. Dit kunnen cliënten doorgaans door in te loggen op hun eigen account.

Verder worden de gegevens alleen bewaard op een eigen digitale omgeving, volledig in eigendom en beheer van Kwadraad. De gegevens bevinden zich dan ook in Nederland en vallen binnen de Nederlandse wetgeving.

Bescherming persoonsgegevens

Kwadraad neemt in het kader van de AVG de nodige maatregelen om te voldoen aan deze wetgeving. Zo heeft alleen geautoriseerd personeel toegang tot dossiers, wordt er gebruik gemaakt van een geheimhoudingsplicht en worden alle mutaties en weergaves in Mijn Kwadraad geregistreerd. Op deze manier is er inzicht in wie wanneer toegang heeft tot gegevens en wordt misbruik voorkomen en anders in ieder geval tijdig gedetecteerd.

Procedures en standaarden

Conform de Meldplicht datalekken heeft Kwadraad een procedure in het geval van een datalek, waarbij het lek gemeld wordt bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens, het lek gedicht wordt en betrokkenen worden geïnformeerd over het lek en de mogelijke impact. Tevens conformeert Kwadraad zich aan de NEN 7510 standaard voor informatiebeveiliging specifiek voor instellingen die medische gegevens bewaren en verwerken. Met leveranciers is een bewerkersovereenkomst afgesloten waarin de bescherming van gegevens van Kwadraad, haar klanten en cliënten wordt gewaarborgd. Periodiek vinden er controles op de naleving en handhaving van procedures en standaarden plaats.

Doorlopend verbeteren

Het beschermen van de privacy van klanten en cliënten is een doorlopend proces – vernieuwde inzichten, technologische ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht betekenen dat er te allen tijde gewerkt wordt aan de bescherming van deze privacy. Doordat Mijn Kwadraad zeer korte doorlooptijden in ontwikkeling kent loopt de software snel in de pas met deze veranderingen.