Gunning sociale participatie Rijnstreekgemeenten

23 september 2014 

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop (Rijnstreekgemeenten) hebben de opdracht van de sociale participatie gegund aan vier hoofdaannemers, te weten: Kwadraad, Gemiva-SVG Groep, Kwintes, Participe Deze combinatie werkt samen met ActiVite, De Binnenvest, Ipse de Bruggen en Wijdezorg. Dit samenwerkingsverband is met elkaar in staat de volledige opdracht uit te voeren.

Opdracht sociale participatie

De opdracht sociale participatie omvat de huidige taken in het kader van de Algemene Wet op Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De taken zijn individuele begeleiding, groepsbegeleiding, kortdurend verblijf en vervoer. De partijen gaan ook de tegenprestatie in het kader van de Participatiewet voor de gemeente uitvoeren. Met de tegenprestatie beogen gemeenten dat bepaalde groepen met een uitkering iets terug doen voor de maatschappij. De gemeente Alphen aan den Rijn brengt in de opdracht ook onderdelen van de huidige welzijnstaken onder en vraagt aan partijen een bijdrage te leveren aan de integrale toegang.

Samenwerken voor betere dienstverlening

Wethouder Han de Jager namens de gemeenten; “De gunning aan partijen past naadloos bij de ambitie die wij als gemeenten hebben. Wij willen onze dienstverlening verbeteren door integraler samen te werken en de ondersteuning aan inwoners beter te organiseren. Partijen gaan in de uitvoering van de opdracht sociale participatie ondersteuning op een nieuwe manier vormgeven en hiermee een beweging in de samenleving teweeg brengen. De ondersteuning gaat uit van de eigen mogelijkheden, het samen doen en is dichtbij en laagdrempelig.“

Veranderingen voor inwoners

Inwoners die op dit moment zorg via de AWBZ ontvangen of daarvoor een indicatie hebben, krijgen voor 1 oktober 2014 een brief van de gemeenten. In deze brief staat wat de verandering per 1 januari 2015 inhoudt en wat het betekent. Inwoners die een AWBZ indicatie hebben die geldig is tot in 2015 of langer maken gebruik van het zo geheten ‘overgangsrecht’.  Tot de afloopdatum van uiterlijk 31 december 2015 heeft de hulpvrager recht op zorg en begeleiding.  Voor de groep waar zaken gaan veranderen, zorgen de gemeenten er de komende maanden voor dat de overgang naar het samenwerkingsverband zorgvuldig verloopt. De begeleider van het samenwerkingsverband gaat samen met de inwoner die ondersteuning nodig heeft, bekijken wat nodig is. Er wordt een persoonlijk plan gemaakt.

Op tijd voor de nieuwe taken

De zorg die de Rijksoverheid via de AWBZ uitvoert gaat op 1 januari 2015 over naar gemeenten. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die nog thuis kunnen wonen. Met het gunnen van de opdracht sociale participatie zijn de gemeenten klaar om de overgang van de zorg op tijd en beter te kunnen organiseren.
Bron: persbericht gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop