Maatschappelijk werk Middelharnis: andere naam, dezelfde gezichten

[Persbericht] Middelharnis- Sinds 1 januari 2016 is de afdeling maatschappelijk werk van Careyn overgegaan naar een andere, veel grotere organisatie voor maatschappelijk werk: Kwadraad. Een overgang waar de acht maatschappelijk werkers alleen maar lovend over kunnen spreken. De maatschappelijk werkers, die eerst onder de vlag van Careyn werkten, zijn nu allemaal in dienst van Kwadraad.

Door Henk Blanke

Verandering van en opgaan in een andere organisatie gaat niet zo maar. Een intensieve voorbereiding is daaraan vooraf gegaan. Scholing, je de werkwijze van Kwadraad eigen maken, nieuwe opzet van de dossiervorming, intervisie, het is zo maar een greep uit de zaken, die tijdens de voorbereidingen zijn gepasseerd. Alles met maar één doel: betere hulpverlening aan de cliënten.

Een overgang waar de acht maatschappelijk werkers alleen maar lovend over kunnen spreken.

Kwadraad, gespecialiseerd in maatschappelijk werk

De kerntaak van Kwadraad maatschappelijk werk, is het leveren van maatschappelijke ondersteuning, zorg en welzijn aan hun cliënten. Uitgangspunt is de mensen sterker maken, zodat zij op eigen kracht de draad weer kunnen oppakken. Transparantie is hierbij het sleutelwoord. Meldt een cliënt zich aan, dan wordt een digitaal dossier aangemaakt.

Alles wat daarin opgetekend wordt, is inzichtelijk voor de cliënt. Beide partijen kunnen daarin, uiteraard in overleg, veranderingen aanbrengen. Ook het sociale netwerk van de cliënt kan daarbij betrokken worden. Zo wordt het netwerk vergroot en de kans, dat de hulp beklijft, vergroot. Actieve deelname van de cliënt wordt gestimuleerd. Het gebruik maken van zijn of haar eigen kracht leidt tot sneller en beter resultaat. Daarvoor hebben de medewerkers van Kwadraad de nodige tools gekregen in hun scholing bij de overgang naar de nieuwe organisatie.

Hulpverlening

De maatschappelijk werkers zijn generalisten en kunnen dus bij ieder probleem worden ingezet. Daarnaast heeft ieder haar eigen specialisme. Doordat Kwadraad een grote organisatie is, kan er ook een beroep gedaan worden op de kennis en ervaring van collega’s. Het algemeen maatschappelijk werk is er voor iedereen: van nul tot honderd. Daarom wordt er door de maatschappelijk werkers samengewerkt met, of nemen deel aan vrijwel alle overlegorganen op het eiland, of het nu het jeugd ondersteuningsteam (JOT) of de gezinsregisseurs van de gemeente betreft of multi disciplinair overleg (MDO). Zo komen zij met alle instanties, die zich met maatschappelijke dienstverlening bezig houden, in contact. Dit bevordert efficiënt werken en er kan snel op de hulpvraag worden ingespeeld. Door het opstarten van lotgenotengroepen, bijvoorbeeld voor rouwverwerking, het aanleren van sociale vaardigheden zowel voor kinderen als voor volwassenen, bepaalde trainingen specifiek voor kinderen, zoals Rots en Water training, de vriendentraining worden mensen met dezelfde problematiek samen gebracht. Dezen ervaren dezelfde problematiek en voelen elkaar daardoor betere aan. In grote lijnen kan geconstateerd worden dat de overgang van het maatschappelijk werk op Goeree-Overflakkee naar de grote organisatie Kwadraad heeft geleid tot grotere transparantie en efficiëntere en meer adequate hulpverlening. Dat deze door dezelfde, vertrouwde mensen gebeurt, wordt als nog meer winst ervaren.

Bezoekadres: Juliana van Stolberglaan 19, Middelharnis, tel. 088-9004000.