Kwaliteit

Certificering

Kwadraad is ISO 9001-2015 gecertificeerd. Kwadraad staat voor kwaliteit en het continu willen ontwikkelen en verbeteren van haar dienstverlening. De certificeringscyclus ondersteunt ons hierbij.

Professionalisering

Kwadraad hanteert de CAO Sociaal werk, handelt volgens het beroepsprofiel en -code van de sociaal werker en is lid van Sociaal Werk Nederland. We conformeren ons aan de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en voeren deze uit. Alle uitvoerende medewerkers bij Kwadraad zijn (voor)aangemeld/geregistreerd bij Registerplein of SKJ.

Cliënt- en ketenpartnertevredenheidsonderzoek

Bij Kwadraad staan cliënten centraal. Het meten van de cliënttevredenheid is voor ons dan ook essentieel. Om het cliënttevredenheidsonderzoek zo toegankelijk mogelijk te maken voor al onze cliënten, hebben we een nieuwe app/link ontwikkeld die vanaf oktober 2020 in gebruik is genomen. We verwachten de cliënttevredenheid hiermee op een nog laagdrempelige manier te kunnen meten en waardvolle feedback bij onze cliënten op te kunnen halen. Daarnaast voert Kwadraad één keer per twee jaren een ketenpartnertevredenheidsonderzoek uit.

Privacy en veiligheid

Als beroepsgroep zijn we gewend veel aandacht te hebben voor de privacy van onze cliënten. Kwadraad heeft vanaf eind 2015 geanticipeerd op de AVG door zich niet alleen te conformeren aan de wet en regelgeving, maar vooral ook het gedrag van de medewerkers centraal te stellen en te belichten. Vanuit de speciale permanente werkgroep Mediawijsheid, Privacy en Dataveiligheid (aangevuld met externe expertise) wordt voortdurend de aandacht gevestigd op het belang van het zorgvuldig omgaan met de gegevens van onze cliënten en medewerkers. Ook binnen de samenwerking met onze ketenpartners en financiers is hier veel aandacht voor.

Kwadraad vindt het belangrijk dat haar medewerkers overal, dicht bij de cliënt, hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Daarom is elke medewerker toegerust met een laptop en smartphone. In 2019 heeft Kwadraad, ten aanzien van de (technische) beveiliging van de apparaten, een aantal belangrijke verbeteringen doorgevoerd. Het beheer en onderhoud van de smartphones en laptops wordt centraal geregeld waardoor belangrijke updates direct kunnen worden uitgevoerd, er hulp op afstand is en virusscanners up-to-date worden gehouden. De procedures op het gebied van data beveiliging worden continue aangescherpt en verbeterd. Dit alles in samenwerking met een ICT partner die ISO27001 en NEN-7510 gecertificeerd is.

Klachtenprocedure

Kwadraad heeft een interne en externe klachtenprocedure. De klachtenregeling heeft tot doel:

  • Een effectieve en laagdrempelige opvang en behandeling van onvrede en klachten te bieden, gericht op het oplossen van de klacht;
  • Bescherming van de rechtspositie van de klager door een procedure voor opvang, bemiddeling en behandeling van klachten te bieden;
  • Het zo nodig bevorderen van herstel van de relatie op basis van wederzijds vertrouwen;
  • De kwaliteit van de dienstverlening te bevorderen.