Wat doen we?

Algemeen en schoolmaatschappelijk werk 
Bereikbaarheid Buiten Kantooruren
Buurtbemiddeling
Echtscheidingsarrangement
Formulierenbrigade en Papierwinkel 
Huiselijk geweld
Kinderwerk
Mediation
Meldpunt Bezorgd 
Onafhankelijke Cliëntondersteuning
Opvoedadvies
Sociaal Raadslieden 
Sociale urgenties
Thuisbegeleiding  
Vrijwilligers
Vroegsignalering schulden 
Wet Tijdelijk Huisverbod
Wijkcoaching

Algemeen - en schoolmaatschappelijk werk

De kerntaak van Kwadraad is het leveren van maatschappelijke ondersteuning, zorg en welzijn. Uitgangspunt is mensen sterker te maken, zodat zij op eigen kracht de draad weer op kunnen pakken. We activeren het sociale netwerk van de cliënt en geven de regie op het eigen leven terug. We werken in bijna alle gemeenten in Zuid-Holland, in de wijken, buurtcentra en op scholen. Steeds belangrijk wordt onze online hulpverlening, waarmee cliënten direct aan de slag kunnen als het hen uitkomt.

Bereikbaarheid Buiten Kantooruren

Voor ingrijpende zaken, zoals een ongeval, een misdrijf, huiselijk geweld, kun je buiten kantooruren beroep doen op deze dienst. Hier werken maatschappelijk werkers die ervaring hebben met crisissituaties.

Buurtbemiddeling

Als het lastig is om met de buren in gesprek te komen of als het gesprek op niets uitloopt. Dan is er Buurtbemiddeling van Kwadraad voor advies of voor bemiddeling. De bemiddelaars zijn vrijwilligers van Kwadraad die getraind zijn in gespreksvoering.

Echtscheidingsarrangement

(Dreigende) (v)echtscheidingen veroorzaken veel schade. We willen die schade beperken of zelfs voorkomen. Kwadraad biedt een volledig arrangement dat bestaat uit een echtscheidingsspreekuur, ouderschapsplannen, mediation en KIES-groepen (Kinderen In Echtscheidings Situaties).

Formulierenbrigade en Papierwinkel

Iedereen in Nederland krijgt gevraagd en ongevraagd stapels formulieren thuisgestuurd die moeten worden ingevuld. Formulieren van bijvoorbeeld de Sociale Dienst, Hoogheemraadschap, kinderbijslag en de sportvereniging. De Formulierenbrigade is voor alle inwoners die het moeilijk vinden om formulieren te begrijpen en in te vullen.

Huiselijk geweld

Er is sprake van huiselijk geweld wanneer er geweld plaatsvindt dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer. Bv. lichamelijk geweld, maar ook verwaarlozing, psychisch geweld, financiële uitbuiting, huwelijksdwang, achterlating, stalking, eergerelateerd geweld, intiem terreur, genitale verminking en seksueel geweld. Het omvat kindermishandeling, ouderenmishandeling, (ex)partnergeweld, geweld van loverboys, geweld tegen huisgenoten, gezins- en familieleden.  In samenwerking  met de maatschappelijk werker zal een zogenaamd veiligheidsplan opgesteld worden en ondersteunt en begeleidt waar nodig.

Kinderwerk Gouda

De kinderwerkers organiseren leuke en zinvolle activiteiten voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Dit gebeurt zowel na schooltijd in de buurt- en wijkcentra als onder schooltijd op basisscholen, in samenwerking met en in opdracht van de Brede School Gouda.

Mediation

Een onafhankelijke neutrale derde, de mediator, begeleidt partijen om zelf een oplossing te vinden binnen een conflict. Bijvoorbeeld als je er samen een oplossing wilt bereiken, de oplossing in eigen hand wil houden en/of een goede relatie met je (ex)partner wil behouden.

Meldpunt Bezorgd

Voor als je ongerust bent over iemand in een zorgelijke situatie en die persoon niet zelf hulp (psychologische) hulp vraagt. Je kunt dan melding doen bij Meldpunt Bezorgd.

Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Voor vragen over zorg, wonen, echtscheidingen, mantelzorg, pleegzorg, PGB, opvoeden, werk en inkomen, dagbesteding, welzijn of onderwijs. Of als je ondersteuning wilt om te kijken wat jezelf of met hulp van familie of vrienden kunt doen.

Opvoedadvies

Veel ouders/verzorgers lopen op tegen vragen en problemen bij de opvoeding van hun kinderen. Zij zijn welkom bij het Opvoedadviespunt voor informatie, advies en kortdurende begeleiding bij opvoeding, gedrag en ontwikkeling.

Sociaal Raadslieden

Iedereen hoort de wet te kennen, maar dat valt niet altijd mee. Er zijn zoveel wetten, regelingen en sociale voorzieningen, dat het bijna onmogelijk is om van alles op de hoogte te zijn. De Sociaal Raadslieden zijn er voor burgers die een vraag hebben over o.a. het recht op uitkering, studiefinanciering, huurtoeslag, belasting, ontslag, voogdij, rechtszaken etc.

Sociale urgenties

Als er sprake is van een noodsituatie en een inwoner heeft met spoed (andere) woonruimte nodig. Dan bestaat er in sommige gevallen de mogelijkheid om voorrang te krijgen bij de toewijzing van een huurwoning. Om deze voorrang te krijgen dient de inwoner urgentie aan te vragen. Voor Mozaiek wonen en Woonpartners Midden Holland verzorgen wij vanuit Kwadraad de sociale urgenties.

Thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding (Reset) biedt korte (intensieve) ondersteuning aan gezinnen met kinderen van 0-19 jaar. Met Thuisbegeleiding krijg je weer grip op de opvoeding van de kinderen, financiën en psychische problemen.

Vrijwilligers

Professionele zorg is steeds meer het sluitstuk van ons werk. In sociale netwerken zitten veel mogelijkheden voor informele zorg en collectieve voorzieningen. Die moeten we eerst gebruiken. In sommige gemeenten werken we al met social return en zetten we werkloze of behulpzame burgers in. Wederkerigheid, halen en brengen horen bij de nieuwe WMO.

Vroegsignalering van schulden

Met een stress-sensitieve praktische aanpak die gericht is op vroegsignalering, gedragsverandering, het vergoten van vaardigheden en nazorg ondersteunen wij mensen met schulden. Wij doen dit vanuit het voorveld en schakelen daar waar nodig meer gespecialiseerde hulp in.

Wet Tijdelijk Huisverbod

Wanneer het geweld zo uit de hand is gelopen dat de politie betrokken is kan de hulpofficier, samen met de hulpverleners van onder andere Kwadraad en het CIT (crisis interventie team), de burgemeester adviseren een huisverbod op te leggen. Alle huisgenoten, zowel volwassenen als kinderen krijgen hulpverlening aangeboden.

Wijkcoaching

De wijkcoach is het eerste meldpunt voor zorgen over mensen die zelf niet de stap kunnen maken om contact op te nemen met de hulpverlening. Bij deze mensen gaan we op huisbezoek of we spreken ergens anders af om de problemen samen aan te pakken. Of door te verwijzen naar gepaste hulpverlening De wijkcoach vormt een hecht team met de wijkagent en wijkverpleegkundige.