Wat doen we?

Algemeen en schoolmaatschappelijk werk
Opvoedadviespunten
Buurtbemiddeling
Sociaal Raadslieden
Thuisbegeleiding en ReSet
Formulierenbrigade
Wijkcoaching
Mijn Kwadraad
Vrijwilligers
Echtscheidingsarrangement
Kinderwerk

Algemeen en schoolmaatschappelijk werk

De kerntaak van Kwadraad is het leveren van maatschappelijke ondersteuning, zorg en welzijn. Uitgangspunt is mensen sterker te maken, zodat zij op eigen kracht de draad weer op kunnen pakken. We activeren het sociale netwerk van de cliënt en geven de regie op het eigen leven terug. We werken in bijna alle gemeenten in Zuid-Holland, in de wijken, buurtcentra en op scholen. Steeds belangrijk wordt onze online hulpverlening, waarmee cliënten direct aan de slag kunnen als het hen uitkomt.

Opvoedadviespunten

Veel ouders/verzorgers lopen op tegen vragen en problemen bij de opvoeding van hun kinderen. Zij zijn welkom bij het Opvoedadviespunt voor informatie, advies en kortdurende begeleiding bij opvoeding, gedrag en ontwikkeling.

Buurtbemiddeling

Vind je het lastig om in gesprek te komen of loopt het gesprek op niets uit? Dan kan je Buurtbemiddeling inschakelen. Je kunt bij ons terecht voor advies of voor bemiddeling. De bemiddelaars zijn vrijwilligers van Kwadraad die getraind zijn in gespreksvoering.

Sociaal Raadslieden

Iedereen hoort de wet te kennen, maar dat valt niet altijd mee. Er zijn zoveel wetten, regelingen en sociale voorzieningen, dat het bijna onmogelijk is om van alles op de hoogte te zijn. De Sociaal Raadslieden zijn er voor burgers die een vraag hebben over o.a. het recht op uitkering, studiefinanciering, huurtoeslag, belasting, ontslag, voogdij, rechtszaken etc.

Thuisbegeleiding en ReSet

ReSet is een preventieve interventie die escalatie van problemen kan voorkomen door het bieden van korte (intensieve) ondersteuning aan gezinnen met kinderen (0-19).  ReSet stelt ouders in staat de opvoeding van hun kinderen weer zelfstandig ter hand te nemen en voorkomt duurdere vormen van hulpverlening. Ook het afschalen om stabiliteit en continuïteit te bieden, helpt om ouders in hun kracht te zetten en dit te behouden. De thuisbegeleiders combineren praktische ondersteuning met een kracht- en netwerkgerichte aanpak. Ze gaan uit van de mogelijkheden en krachten van de cliënten en niet van de  beperkingen en problemen. Het begeleidingsplan wordt samen met de cliënt opgesteld, waarbij de capaciteiten, talenten, krachten en de  mogelijkheden van de cliënt het uitgangspunt zijn.

Formulierenbrigade

Iedereen in Nederland krijgt gevraagd en ongevraagd stapels formulieren thuisgestuurd die moeten worden ingevuld. Formulieren van bijvoorbeeld de Sociale Dienst, Hoogheemraadschap, kinderbijslag en de sportvereniging. De Formulierenbrigade is voor alle inwoners die het moeilijk vinden om formulieren te begrijpen en in te vullen.

Wijkcoaching

De wijkcoach is het eerste meldpunt voor zorgen over mensen die zelf niet de stap kunnen maken om contact op te nemen met de hulpverlening. Bij deze mensen gaan we op huisbezoek of we spreken ergens anders af om de problemen samen aan te pakken. Of door te verwijzen naar gepaste hulpverlening De wijkcoach vormt een hecht team met de wijkagent en wijkverpleegkundige.

Mijn Kwadraad

We stimuleren dat de cliënt al vanaf het eerste contact met Kwadraad eigenaar wordt van zijn eigen hulpverlening, Als eerste maakt de cliënt zijn egen dossier aan en kan hij - nog voordat de maatschappelijk werker begint - zelf aan het werk en zijn vraag verkennen. Activering vanaf de start.

Vrijwilligers

Professionele zorg is steeds meer het sluitstuk van ons werk. In sociale netwerken zitten veel mogelijkheden voor informele zorg en collectieve voorzieningen. Die moeten we eerst gebruiken. In sommige gemeenten werken we al met social return en zetten we werkloze burgers in. Wederkerigheid, halen en brengen horen bij de nieuwe WMO.

Echtscheidingsarrangement

(Dreigende) (v)echtscheidingen veroorzaken veel schade. We willen die schade beperken of zelfs voorkomen. Kwadraad biedt een volledig arrangement dat bestaat uit een echtscheidingsspreekuur, ouderschapsplannen, mediation en KIES-groepen (Kinderen In Echtscheidings Situaties).

Kinderwerk

De kinderwerkers organiseren leuke en zinvolle activiteiten voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Dit gebeurt zowel na schooltijd in de buurt- en wijkcentra als onder schooltijd op basisscholen, in samenwerking met en in opdracht van de Brede School Gouda.
Meer informatie van de Brede School vind je op www.bredeschoolgouda.nl