Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Als een medewerker van Kwadraad vermoedt dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling zal hij stappen ondernemen. Dit gebeurt volgens een vast plan: de 'Meldcode'. Hier lees je wanneer we dit stappenplan volgen, en hoe het werkt.

Vanaf 1 juli 2013 is er een landelijke Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Kwadraad voldoet aan deze meldcode. Wij zijn wettelijk verplicht om ons eraan te houden.

Deze meldcode is bedoeld om volgens een patroon stappen te ondernemen, als we signalen opvangen of vermoedens hebben van een situatie waarin huiselijk geweld speelt. Of een situatie waar sprake is van kindermishandeling. Wij willen deze situaties zo snel mogelijk herkennen en zo snel mogelijk de juiste hulp inzetten. Hiermee helpen we om het huiselijk geweld en de kindermishandeling te stoppen.

Wat is huiselijk geweld eigenlijk? Daaronder vallen alle vormen van lichamelijk, psychisch of seksueel geweld. Ook ermee dreigen door (ex)partners, familieleden, gezinsleden of huisgenoten is huiselijk geweld. Dit geweld hoeft dus niet noodzakelijk in huis te hebben plaatsgevonden.

En kindermishandeling? Dat zijn "alle gewelddadige of bedreigende handelingen van lichamelijke, psychische of seksuele aard ten aanzien van kinderen, gepleegd door hun ouders of anderen, waar deze kinderen afhankelijk van zijn en waar deze kinderen ernstig letsel van lichamelijk of psychische aard aan overhouden of dreigen over te houden."

De maatschappelijk werkers van Kwadraad proberen altijd hun vermoeden zo snel mogelijk met betrokkenen te bespreken. Als de betrokkene bevestigt dat de vermoedens kloppen helpen we hen met een plan van aanpak. Hierin wordt beschreven hoe dit geweld of mishandeling kan stoppen en verder voorkomen kan worden. Hierover wordt met een professionele collega overlegd. De vermoedens die een maatschappelijk werker heeft en stappen die hij zet worden in het dossier genoteerd. Zo nodig kunnen we advies vragen bij het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) of het Advies en meldpunt Kindermishandeling (AMK).

Als de maatschappelijk werker vermoedt of merkt dat de acties niet werken (het geweld en/of de mishandeling stoppen niet) wordt een volgende stap genomen. We nemen dan contact op met het SHG of het AMK om bij deze instanties een melding te doen. Dit betekent dat deze instanties zelf een onderzoek kunnen inzetten naar het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Zij kunnen maatregelen nemen om het geweld te doen stoppen. Zij zullen dan zelf met de betrokkenen contact opnemen.

We lichten de betrokkenen (ouders en kinderen boven de 12) in principe in als we een melding doen bij het SHG of AMK. Als de veiligheid van de cliënt of een ander hierdoor in gevaar komt doen we dit echter niet.