Onze diensten

Medewerkers van Kwadraad maatschappelijk werk begeleiden en ondersteunen mensen bij hun dagelijkse leefproblemen. We doen dat met een breed pakket van diensten van licht tot intensief, zowel individueel als collectief en steeds meer blended.

Maatschappelijk werk

Algemeen en schoolmaatschappelijk werk

Mensen en kinderen sterker maken, zodat zij weer op eigen kracht de draad op kunnen pakken. Of zodat problemen bij kinderen vroegtijdig worden gesignaleerd en aangepakt. Kwadraad biedt een laagdrempelig en professioneel aanspreekpunt bij problemen die mensen niet zomaar zelf kunnen oplossen.

Lees verder

Buiten Kantooruren

Bereikbaarheid Buiten Kantooruren

Inwoners kunnen bij ingrijpende zaken buiten kantooruren bij deze dienst terecht. 24-uurs hulpverlening is daarmee geborgd. Binnen de dienst werken maatschappelijk werkers die ervaring hebben met crisissituaties.

Lees verder

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling

Harde muziek of gestamp op de trap. Een hond die voor de deur plast. Een boom die de tuin overschaduwt of een kinderwagen op de galerij. Voor je het weet, groeien kleine irritaties uit tot grote conflicten. Buren worden vreemden, of erger nog, vijanden. Buurtbemiddeling Kwadraad helpt om het niet zover te laten komen. Met informatie, advies en bemiddeling komt er weer ruimte voor wederzijds begrip.

Lees verder

Buurtvoorlichters

Buurtvoorlichters

Buurtvoorlichters is een groep vrijwilligers die bewoners aan de deur informeert over zaken die belangrijk zijn. De vrijwilligers zijn veelal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, oftewel bewoners die (langdurig) moeten rondkomen van een bijstandsuitkering. Dit gebeurt in de gemeente Gouda.

Lees verder

Echtscheiding

Echtscheiding

Kwadraad biedt een echtscheidingsspreekuur, begeleiding voor ouderschapsplannen, mediation en KIES-groepen (Kinderen In Echtscheiding Situaties). Zodat bij (dreigende) echtscheidingen schade wordt beperkt of voorkomen.

Lees verder

Extern vertrouwenspersoon

Extern vertrouwenspersoon

Ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen komen voor in bijna iedere organisatie. Door het inschakelen van een onafhankelijke en objectieve extern vertrouwenspersoon via Kwadraad zorg je ervoor dat jouw medewerkers altijd toegang hebben tot professionele ondersteuning.

Lees verder

Formulieren en papieren

Formulierenbrigade en Papierwinkel

Iedereen in Nederland krijgt gevraagd en ongevraagd stapels brieven en formulieren thuisgestuurd die moeten worden ingevuld. Formulieren van bijvoorbeeld de Sociale Dienst, Hoogheemraadschap, kinderbijslag en de sportvereniging. De Formulierenbrigade is voor alle inwoners die het moeilijk vinden om formulieren te begrijpen en in te vullen.

Lees verder

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Dat kunnen zijn: partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden, en huisvrienden. De maatschappelijk werker stelt samen een veiligheidsplan op en ondersteunt en begeleidt waar nodig.

Lees verder

Kinderwerk

Kinderwerk

Kinderwerkers organiseren leuke en zinvolle activiteiten na schooltijd én onder schooltijd voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Onder schooltijd zijn dat bijvoorbeeld cursussen weerbaarheid en sociale vaardigheden. Na schooltijd kunnen kinderen in elke wijk de Kidzclubs bezoeken.

Lees verder

Mediation of bemiddeling

Mediation of bemiddeling

Bij scheidingen kunnen er tussen ouderparen conflicten ontstaan over vastgelopen omgangsregelingen en ouderschapsplannen. Dat heeft soms een sterke invloed op het dagelijkse functioneren. Mediation kan een oplossing bieden.

Lees verder

Meldpunt Bezorgd

Meldpunt Bezorgd

Bij Meldpunt Bezorgd kunnen mensen terecht die ongerust zijn over iemand anders. Die persoon vraagt zelf geen (psychologische) hulp.

Lees verder

Opvoedadvies

Opvoedadvies

Ouders en verzorgers van kinderen van 0 tot 19 jaar kunnen met vragen en problemen over de opvoeding terecht voor opvoedadvies. Hiermee wordt soms voorkomen dat opvoedingsvragen uitgroeien tot grote problemen.

Lees verder

Steunouder

Steunouder

Steunouders bieden een kind een of twee dagdelen per week een gastvrij thuis en geven zo een steuntje in de rug aan hun ouders. Dat kan nodig zijn omdat de ouder(s) tijdelijk of langdurig moeite ondervindt tijdens de opvoeding van het kind. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

Lees verder

Sociaal Raadslieden

Sociaal Raadslieden

Iedereen hoort de wet te kennen, maar dat valt niet altijd mee. Er zijn zoveel wetten, regelingen en sociale voorzieningen, dat het bijna onmogelijk is om van alles op de hoogte te zijn. De Sociaal Raadslieden zijn er voor inwoners die een vraag hebben over bijvoorbeeld het recht op uitkering, studiefinanciering en huurtoeslag of voor vragen over rechten bij belasting, ontslag, en voogdij.

Lees verder

Sociale urgenties

Sociale urgenties

Is er sprake van een noodsituatie en heeft een inwoner met spoed een (andere) woonruimte nodig? Soms krijgen inwoners dan voorrang bij de toewijzing van een huurwoning. Daarvoor moet hij of zij wel urgentie aanvragen.

Lees verder

Thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding (ReSet) biedt korte (intensieve) ondersteuning aan gezinnen met kinderen van 0-19 jaar. Met Thuisbegeleiding krijgen inwoners weer grip op de opvoeding van de kinderen, financiën en psychische problemen.

Lees verder

Vrijwilligers

Vrijwilligers

Professionele zorg is steeds meer het sluitstuk van ons werk. Sociale netwerken bieden veel mogelijkheden voor informele zorg en collectieve voorzieningen. Die willen we eerst gebruiken.

Lees verder

Vroegsignalering van schulden

Vroegsignalering van schulden

Ruim één derde van de Nederlandse huishoudens heeft betalingsachterstanden. Bij bijna één op de vijf huishoudens heeft problematische schulden of loopt daar risico op. Met een stress-sensitieve praktische aanpakken die gericht zijn op vroegsignalering, gedragsverandering, het vergroten van vaardigheden en nazorg ondersteunen wij mensen met schulden.

Lees verder

Tijdelijk huisverbod

Wet Tijdelijk Huisverbod (WTH)

Als door geweld thuis de politie betrokken is, kan een huisverbod opgelegd worden door de burgemeester. Het advies aan de burgemeester wordt uitgebracht door de hulpofficier in samenwerking met de hulpverleners van onder andere Kwadraad en het CIT (Crisis Interventie Team). In samenwerking met ketenpartners ondersteunt Kwadraad de thuisblijver.

Lees verder

Wijkcoaching

Wijkcoaching

De wijkcoach is het eerste meldpunt voor zorgen over mensen die zelf niet de stap kunnen maken om contact op te nemen met de hulpverlening. Bij deze mensen gaan we op huisbezoek of we spreken ergens anders af om de problemen samen aan te pakken.

Lees verder